top of page
THP heading Eng.png

What is Esoteric?

School of Pureland 

Being a Spiritual Guide 

Being a Spiritual Guide 

Vô-Nhất Thiền-Tâm: Đại Cao Tăng

Pureland Question and  Answer
Covid-19
What is the SCARIEST Thing in this World?
Why I became a Buddhist?
Story of Sheala--Our temple dog
Hình SP viết kinh.png
2008 Interview from Bamboo Magazine
Hue Tinh Gaining Rebirth
The Ambassador for CHARITY
The KARMA of past lives
The Cause and Effect Story
THP #101  Giảng Về Pháp Đối Trị Vọng Tâm
THP #101  Giảng Về Pháp Đối Trị Vọng Tâm
THP #100  Hành Trình Về Đất Phật
THP #99  Tự Tử Chết Rồi Sẽ Đi Về Đâu
THP #98  Chỉ Dẫn Phương Cach Tu Giải Nghiệp Hiệu Quả Nhất
THP #97  Giết Thú Vật Làm Thuốc Rượu, Có Tội Không
THP #96  Sám Hối, Trì Chú Thấy Được NGHIỆP QUẢ
THP #95  Hộ Niệm Cho Vong Được Siêu
THP #94  Giải Oán Nghiệp Trong Tiền Kiếp
THP #93  Làm Những Việc Thiện Gì Mới Đúng Pháp
THP #92  Trì Chú Cứu Độ Vong Linh Dựa Nhập
THP #91  Hộ Niệm Và Sự Mầu Nhiệm Của Mền Tỳ Lô
THP #90  Cái TÂM Ở Đâu
THP #89  Thế Nào Là Sự Bố Thí Đúng Pháp Của Hàng Tại Gia Bồ Tát
THP #88  Tạo Tội Nhiều Quá, Sám Hối Chừng Nào Mới Hết Tội
THP #87  Lễ Hòa Thượng Vạn Đức
THP #86 Tại Sao Phải Phát Tâm Bồ Đề
THP #85  Tu Cách Nào Để Không Bị Thối Lạc
THP #85  Tu Cách Nào Để Không Bị Thối Lạc
THP #83  Người Tu TỊNH ĐỘ Thì Phải Tu TỊNH NGHIỆP!
THP #82  MẬT TÔNG phần 2
THP #81  MẬT TÔNG  phần 1
THP #80  Cứu Giải Thiên Tai
THP #79  Trả Nghiệp Ác Của Tiền Kiếp
THP #78  Trì Chú Cứu Độ Bà Trần Thị Phước
THP #77  Trì Chú, Hộ Niệm Đúng Pháp
THP #76  Mền Tỳ Lô Giải Oán Nghiệp
THP #75  Màu Nhiệm Chú Đại Bi
bottom of page