top of page
THP heading Eng.png

School of Pureland 

What is Esoteric?

Being a Spiritual Guide 

Pureland Question and  Answer
Covid-19
What is the SCARIEST Thing in this World?
Why I became a Buddhist?
Story of Sheala--Our temple dog
Hình SP viết kinh.png
2008 Interview from Bamboo Magazine
The Ambassador for CHARITY
The KARMA of past lives
The Cause and Effect Story
THP #101  Giảng Về Pháp Đối Trị Vọng Tâm
THP #101  Giảng Về Pháp Đối Trị Vọng Tâm
THP #100  Hành Trình Về Đất Phật
THP #99  Tự Tử Chết Rồi Sẽ Đi Về Đâu
THP #98  Chỉ Dẫn Phương Cach Tu Giải Nghiệp Hiệu Quả Nhất
THP #97  Giết Thú Vật Làm Thuốc Rượu, Có Tội Không
THP #96  Sám Hối, Trì Chú Thấy Được NGHIỆP QUẢ
THP #95  Hộ Niệm Cho Vong Được Siêu
THP #94  Giải Oán Nghiệp Trong Tiền Kiếp
THP #93  Làm Những Việc Thiện Gì Mới Đúng Pháp
THP #92  Trì Chú Cứu Độ Vong Linh Dựa Nhập
THP #91  Hộ Niệm Và Sự Mầu Nhiệm Của Mền Tỳ Lô
THP #90  Cái TÂM Ở Đâu
THP #89  Thế Nào Là Sự Bố Thí Đúng Pháp Của Hàng Tại Gia Bồ Tát
THP #88  Tạo Tội Nhiều Quá, Sám Hối Chừng Nào Mới Hết Tội
THP #87  Lễ Hòa Thượng Vạn Đức
THP #86 Tại Sao Phải Phát Tâm Bồ Đề
THP #85  Tu Cách Nào Để Không Bị Thối Lạc
THP #85  Tu Cách Nào Để Không Bị Thối Lạc
THP #83  Người Tu TỊNH ĐỘ Thì Phải Tu TỊNH NGHIỆP!
THP #82  MẬT TÔNG phần 2
THP #81  MẬT TÔNG  phần 1
THP #80  Cứu Giải Thiên Tai
THP #79  Trả Nghiệp Ác Của Tiền Kiếp
THP #78  Trì Chú Cứu Độ Bà Trần Thị Phước
THP #77  Trì Chú, Hộ Niệm Đúng Pháp
THP #76  Mền Tỳ Lô Giải Oán Nghiệp
THP #75  Màu Nhiệm Chú Đại Bi
Hue Tinh Gaining Rebirth
bottom of page