top of page

Pháp Hoa Phật Tự Mật Tịnh Đạo Tràng

Logo final.png

(520) 445-7747

THƯ MỜI LỄ VU LAN 2023.png
QTTT poem.png

Mẹ cho tất cả yêu thương,Ơn mẹ chưa trả mãi vương ngàn đời.Đi khắp xứ không ai khổ bằng mẹ,Gánh cả cuộc đời không ai tốt bằng cha.
 

SP giảng pháp 2.png
SO đứng cổng chùa.jpg
SP giảng pháp.png

Rằm Tháng 10

Bát Quan Trai

November 24-25, 2023

Thứ Sáu 7pm-Thứ Bảy 8pm

Thọ cơm trưa bqt.png

Lễ Rằm Tháng 10

November 26, 2023

Chủ Nhật 11:30am

Hình pháp hoa.png

Contact Us

Thank You

bottom of page