top of page

Pháp Hoa Phật Tự Mật Tịnh Đạo Tràng

Logo final.png

(520) 445-7747

TMOI._LE_Phat_Dan_2024.png
QTTT poem.png

Phật về cứu độ chúng sanh,
Ban dòng suối ngọt, tâm sanh hỷ từ,
Phật về thế giới vui mừng,
Ban dòng pháp bảo, không ngừng triển khai.
Phật về cho kiếp hậu lai,
Nghiệp xưa diệt hết, sen thai còn thường.
Phật về lại cõi Tây Phương,
Tay vàng tiếp trẻ, 10 phương thoát nàn,
Phật về đứng thước đạo tràng,
Chúng con lễ lạy Tâm ngàn kính dâng.

                                                           Btg. Bảo Đăng

SP giảng pháp 2.png
SO đứng cổng chùa.jpg
SP giảng pháp.png

Bát Quan Trai
​Rằm Tháng Tư

May 17-18, 2024

Thứ Sáu 7pm-Thứ Bảy 8pm

Hình baby Phật_edited_edited_edited.jpg

Lễ Phật Đản

May 18, 2024

Chủ Nhật 11:30am

Hình pháp hoa.png

Contact Us

Thank You

bottom of page