top of page
Hình lá Bồ đề eng.png

Books are free upon request. We accept donations toward shipping and handling.
Thank you

Kinh TNDanh.png

Kinh Lễ Sám Hối 
Thập Nhị Danh Như Lai

Kinh Địa Tạng.png

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bỗn Nguyện

Book 11.png

Nhân Quả Luân Hồi và Nghiệp Lực

Kinh Dược Sư.png

Kinh Dược Sư

P thuyết đại thừa Vô Lượng Thọ.png

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Kinh Phật Đẳnh Tôn T.png

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà-Ra-Ni
Biên Soạn Vô Nhât Đại Sư Thích Thiền Tâm

Sách Thiện ác nhân quả.png

Kinh Thiện Ác Nhân Quả
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Kinh ST viết.png

Kinh Đại Thông Phương Quảng
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Liên tông thập Tam tổ.png

Liên Tông Thập Tam Tổ
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Niệm Phật thập yếu.png

Niệm Phật Thập Yếu
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

ST liên tông thập Tam tổ.png

Liên Tông Thập Tam Tổ
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Đại thừa Phật pháp liễu nghĩa.png

Đại Thừa Phật-Pháp Liễu-Nghĩa
Truyền Tâm-Ấn Luận

Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Niệm Phật Ba-là-mật.png

Niệm Phật Ba-La-Mật Kinh
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Truyền tâm ấn.png

Đại Thừa Phật-Pháp Liễu-Nghĩa
Truyền Tâm-Ấn  
Thiên Thứ Hai

Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Kinh hiền nhân.png

Kinh Hiền Nhân
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Thế nào là xá lợi.png

Thế Nào Là Xá Lợi
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Thư gởi người học Phật.png

Thư Gởi Người Học Phật
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Kinh Vía P ADi Đà.png

Nghi-Thức Lễ Vía Phật A-Di-Đà
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

THP 2.png

Thư Gởi Người Học Phật  Vol 2
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Sách ST.png

Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm
Một Cao Tăng Cận Đại

Biên Soạn NT. Btg. Bảo Đăng

Sách SO.png

Hồi Ký Niệm Phật Tăng
Sa-Môn Thích Hải Quang
Biên Soạn NT. Btg. Bảo Đăng

Hồi Ký sách.png

Hồi Ký Phật Sự
Biên Soạn NT. Btg. Bảo Đăng

Kinh.jpg

Kinh Đại Bảo Tích
9 Quyễn

Biên Soạn Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh.jpg

Kinh Đại Bảo Tích
9 Quyễn

Biên Soạn Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh.jpg

Kinh Đại Bảo Tích
9 Quyễn

Biên Soạn Lão Hòa Đại Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh.jpg

Kinh Đại Bảo Tích
9 Quyễn

Biên Soạn Đại Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh.jpg

Kinh Đại Bảo Tích
9 Quyễn

Biên Soạn Đại Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh.jpg

Kinh Đại Bảo Tích
9 Quyễn

Biên Soạn Đại Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh.jpg

Kinh Đại Bảo Tích
9 Quyễn

Biên Soạn Đại Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh.jpg

Kinh Đại Bảo Tích
9 Quyễn

Biên Soạn Đại Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Tây phương Nhật khoá.png

Tây Phương Nhật Khóa
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Lotus 2.jpg

Nammo Amitabha Buddha

bottom of page