top of page
Chùa pic 2.jpg

Giới Thiệu Chùa Pháp Hoa

Hình Cho tiểu sử STĐN có phật Tỳ Lô Giá Na.png

Tiểu Sử Sư Tổ Đại Ninh là Vô Nhất Đại Sư
Cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Tiểu Sử Sư Tổ Vạn Đức
là Cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

HÌNH_ST_VĐ_edited.jpg
SO pic eng.png

Tiểu Sử Sư Ông Pháp Hoa là Vô Niệm Đại Sư Cố Hòa Thượng Thích Hải Quang

Hình cho tiểu sử SPEng.png

Tiểu Sử Bồ Tát Giới Bảo-Đăng

bottom of page