top of page
Hình lá Bồ đề.png

Sách cho thỉnh miễn phí. Chùa nhận tiền cước phí.
Cảm Ơn!

Kinh TNDanh_edited.png

Khóa Lễ Sám Hối
Thập Nhị Danh Như Lai

273 trang

Kinh Địa Tạng_edited.png

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
298 trang

Book 11.png

Nhân Quả Luân Hồi và Nghiệp Lực
         371 trang

Kinh Dược Sư.png

Kinh Dược Sư
      183 trang

P thuyết đại thừa Vô Lượng Thọ.png

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
185 Trang
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Kinh Phật Đẳnh Tôn T.png

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà-Ra-Ni
130 Trang
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Sách Thiện ác nhân quả.png

Kinh Thiện Ác Nhân Quả
124 Trang
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Kinh ST viết.png

Kinh Đại Thông Phương Quảng
186 Trang
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Liên tông thập Tam tổ.png

Liên Tông Thập Tam Tổ
337 Trang
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Niệm Phật thập yếu.png

Niệm Phật Thập Yếu
344 Trang
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

ST liên tông thập Tam tổ.png

Liên Tông Thập Tam Tổ
675 Trang
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Đại thừa Phật pháp liễu nghĩa.png

Đại Thừa Phật-Pháp Liễu-Nghĩa
Truyền Tâm-Ấn Luận  

625 Trang
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Niệm Phật Ba-là-mật.png

Niệm Phật Ba-La-Mật
642 Trang
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Truyền tâm ấn.png

Đại Thừa Phật-Pháp Liễu-Nghĩa
Truyền Tâm-Ấn  
Thiên Thứ Hai

725 Trang
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Kinh hiền nhân.png

Kinh Hiền Nhân
555 Trang
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Thế nào là xá lợi.png

Thế Nào Là Xá-Lợi
757 Trang
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Thư gởi người học Phật.png

Thư Gởi Người Học Phật
693 Trang
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Kinh Vía P ADi Đà.png

Nghi-Thức Lễ Vía Phật A-Di-Đà
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Niệm Phật Ba-là-mật.png

Thư Gởi Người Học Phật Vol 2
593 Trang
Biên Soạn Vô Niệm Đại Sư Thích Hải Quang

Sách ST.png

Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm
Một Cao Tăng Cận Đại

557 Trang
Biên Soạn NT. Btg. Bảo Đăng

Sách SO.png

Hồi Ký Niệm Phật Tăng
Sa-Môn Thích Hải Quang

470 Trang
Biên Soạn NT. Btg. Bảo Đăng

Hồi Ký sách.png

Hồi Ký Phật Sự
Biên Soạn NT. Btg. Bảo Đăng

Kinh.jpg

Kinh Đại Bảo Tích
9 Quyển   (Mỗi Quyển Khoảng 620 Trang)
Biên Soạn Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh vô lượng thọ_edited.jpg

Kinh Vô Lượng Thọ
265 Trang
Biên Soạn Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh hoa nghiêm_edited.jpg

Kinh Hoa Nghiêm
8  Quyển   (Mỗi Quyển Khoảng 560 Trang)
Biên Soạn Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh mA ha bát nhã_edited.jpg

Ma Ha Bát Nhã Ba-La-Mật
3 Quyển 
 (Mỗi Quyển 550 Trang)
Biên Soạn Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh đại bát nhã_edited.jpg

Kinh Đại Bát Nhã Ba-La-Mật
600 Tập     (Mỗi Tập khoảng 750 Trang) 
Biên Soạn Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh vạn Phật_edited.jpg

Kinh Vạn Phật
Biên Soạn Đại  Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh Qui-Nguyên Trực-Chỉ_edited.jpg

Quy-Nguyên Trực-Chỉ
3 Quyển    (Mỗi quyển khoảng 539 trang)
Biên Soạn Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh Đại Bát Niết Bàn.png

Kinh Đại Bát Niết Bàn
2 Quyển  
(Mỗi Quyển khoảng 650 Trang)
Biên Soạn Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Tây phương Nhật khoá.png

Tây Phương Nhật Khóa  
699 Trang
Biên Soạn Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm

Lotus 2.jpg

Nam Mô A Di Đà Phật

bottom of page