top of page
Hình lá Bồ đề.png
Repentance ceremony 12 Buddhas’ Names book.png

The Twelve Buddhas' Names,
A Repentance Ceremony to Eliminate Sins

Kinh TNDanh.png

Khóa Lễ Sám Hối
Thập Nhị Danh

273 trang

Sách ST.png

Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm
Một Cao Tăng Cận Đại

500 pages

Book 11.png

Nhân Quả Luân Hồi và Nghiệp Lực
370 Pages

Kinh Phật Đẳnh Tôn T.png

Phật Đảnh Tôn Thắng Đa-Ra-Ni
92 pages

Kinh Địa Tạng.png

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bỗn Nguyện
298 trang

Liên tông thập Tam tổ.png

Liên-Tông Thập Tam Tổ

Kinh hiền nhân.png

Kinh Hiền Nhân

Niệm Phật thập yếu.png

Niệm Phật Thập Yếu

P thuyết đại thừa Vô Lượng Thọ.png

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Kinh Địa Tạng.png

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bỗn Nguyện
298 trang

Sách SO.png

Hồi Ký Niệm Phật Tăng

Lotus 2.jpg

Thư Gởi Người Học Phật 
Vol 1

bottom of page